Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Partie polityczne;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 28 kwietnia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność uniwersytetów trzeciego wieku. Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Środki trwałe brutto. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej. Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023