Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
MF BD-PIT 03 – dane (PIT-11) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 8 września 2023 r. za rok podatkowy 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres zamieszkania. Płeć. Numer PESEL podatnika. Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Przychód. Koszty uzyskania przychodów. Dochód. Dochód zwolniony z podatku. Zaliczka pobrana przez płatnika. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na ubezpieczenie społeczne zagraniczne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zagraniczne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.04.08 1.21.10 1.23.02 1.24.01 1.28.09 1.70.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023