Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UM SFK 01 – dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich
Źródło danych:
System finansowo-księgowy urzędów marszałkowskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy marszałkowskie Raz w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 15 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31 1.65.32 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023