Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
URE BK 02 – dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi, magazynowanie paliw gazowych oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
Baza koncesyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa firmy. NIP. Adres siedziby. Rodzaj koncesji. Nr decyzji koncesyjnej. Data wydania koncesji. Data, do kiedy obowiązuje koncesja. Nr decyzji cofnięcia koncesji. Data cofnięcia koncesji
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024