Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
URE SI OP 01 – dane o odbiorcach przemysłowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych o odbiorcach przemysłowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa odbiorcy przemysłowego. NIP. REGON. Numer KRS. Adres siedziby. Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD. Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej. Ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne. Zakup energii elektrycznej na potrzeby własne. Wysokość wykonanego obowiązku
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025