Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
URE ŚPBR 01 – dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych pochodzących ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane wstępne, do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2023 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane wstępne, do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2023 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. Adres siedziby. Lokalizacja obiektu (instalacji). Numer wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Okres wytwarzania. Biogaz rolniczy wytworzony w instalacji odnawialnego źródła energii
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024