Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
USC RSC 01 – dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr stanu cywilnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy stanu cywilnego Na bieżąco do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Urzędy stanu cywilnego Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej – dotyczy wyłącznie urodzeń martwych;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Punkty w skali Apgar. Powód sporządzenia aktu urodzenia. Miejsce urodzenia dziecka. Wykształcenie ojca. Okres przebywania w Polsce ojca dziecka. Obywatelstwo ojca. Obywatelstwo matki. Miejsce stałego zamieszkania matki dziecka. Okres przebywania w Polsce matki dziecka. Miejsce urodzenia ojca. Moment zgonu dziecka. Data sporządzenia aktu urodzenia. Miejsce urodzenia matki. Miejsce stałego zamieszkania ojca dziecka. Oznaczenie aktu urodzenia. Oznaczenie aktu małżeństwa. Wykształcenie matki. Żywotność poprzedniego urodzenia. Data poprzedniego porodu. Kolejność urodzenia dziecka. Kolejność żywo urodzonego dziecka. Miejsce porodu. Wielorakość porodu. Okres trwania ciąży. PESEL ojca. PESEL matki. Długość ciała dziecka przy urodzeniu. Ciężar ciała dziecka przy urodzeniu. Płeć. Data urodzenia ojca dziecka. Data urodzenia matki dziecka. Obywatelstwo noworodka. Data urodzenia dziecka. Przyczyna zgonu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023