Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
USC RSC 03 – dane dotyczące cech osoby zmarłej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr stanu cywilnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy stanu cywilnego Na bieżąco do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Urzędy stanu cywilnego Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Punkty w skali Apgar. Kraj miejsca zdarzenia. Powód sporządzenia aktu zgonu. Data sporządzenia aktu zgonu. Kolejność urodzenia dziecka. Wielorakość porodu. Okres trwania ciąży. Oznaczenie aktu zgonu. Przyczyna zgonu. Data zgonu. Długość ciała dziecka przy urodzeniu. Ciężar ciała dziecka przy urodzeniu. Rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców zmarłego dziecka. Uwzględnienie wyników sekcji zwłok w opisie przyczyny zgonu. Przeprowadzenie sekcji zwłok lub innego badania post mortem. Osoba stwierdzająca przyczynę zgonu. Zgon z powodu choroby zakaźnej. PESEL wdowy/wdowca. Data urodzenia matki dziecka. Okres przebywania w Polsce. Miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Wykształcenie. Stan cywilny. Miejsce zgonu. PESEL. Obywatelstwo. Miejsce urodzenia. Rodzaj karty zgonu. Płeć. Data urodzenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.09 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023