Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ ESOR 01 – dane dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
Ewidencja szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Zdrowia 2 razy w roku do 2 października 2023 r. według stanu na 30 sierpnia 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer księgi rejestrowej. Dane teleadresowe. Nazwa dysponenta jednostki. Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. REGON. Jednostki działające w systemie ratownictwa medycznego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023