Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie: wydobycia, przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, obrotu paliwami gazowymi, skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego oraz podmioty gospodarki narodowej dokonujące przywozu/wywozu gazu ziemnego z zagranicy, a w przypadku podmiotów o strukturze oddziałowej – wyodrębnione oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 19 stycznia 2024 r. za okres od początku roku do końca grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.44.04 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023