Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZE SI 01 – dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych zakładów eksploatujących złoża/użytkowników złóż
Źródło danych:
System informacyjny zakładów eksploatujących złoża / użytkowników złóż
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż Raz w roku do 31 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wody podziemne wydobyte ze studni odwodnieniowych. Wody podziemne wydobyte z rząpia (pompowni spągowej). Wody podziemne wydobyte z komory pomp (wody dołowe). Wody podziemne wydobyte łącznie. Wody zrzucone do cieków powierzchniowych. ID złoża
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024