Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GP – sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
GP – sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R, S (z wyłączeniem działu 94); powiązane w grupy przedsiębiorstw;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.12 1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024