Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 04 – dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i jednorazowych odszkodowań powypadkowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System emerytalno-rentowy EMIR; System emerytalno-rentowy RENTIER
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu za miesiąc, do 15. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 15 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe. Kwota świadczeń. Przeciętne świadczenie brutto. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Jednorazowe odszkodowania powypadkowe. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Renty socjalne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023