Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 06 – dane dotyczące wypłat i przeciętnej wysokości zasiłków oraz świadczeń rehabilitacyjnych i jednorazowych odszkodowań powypadkowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System emerytalno-rentowy EMIR; System emerytalno-rentowy RENTIER
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 18 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kwota świadczeń. Przeciętne świadczenie brutto. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Jednorazowe odszkodowania powypadkowe. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Renty socjalne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023