Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 09 – dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System emerytalno-rentowy EMIR; System emerytalno-rentowy RENTIER
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 31 października 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia emerytalno-rentowe. Świadczenia pozaubezpieczeniowe. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023