Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 03 – dane dotyczące liczby dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych oraz liczby dokumentów wyrejestrowujących z tych ubezpieczeń oraz liczba ubezpieczonych zgłoszonych/wyrejestrowanych z kodem tytułu ubezpieczenia pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 21 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 21 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 23 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wraz z osobami współpracującymi. Osoby ubezpieczone, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023