Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI_SAP ERP 01 – dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System finansowo-księgowy SAP ERP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 razy w roku do 31 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 17 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Składki ubezpieczeniowe. Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2021 r. poz 423, z późn. zm.)). Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2021 r. poz 423, z późn. zm.)) – składki i dodatkowe opłaty. Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2021 r. poz 423, z późn. zm.)) – koszty upomnienia. Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2021 r. poz 423, z późn. zm.)) – odsetki za zwłokę. Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z pozostałych ustaw) – składki i dodatkowe opłaty. Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z pozostałych ustaw) – koszty upomnienia. Rezerwy uwzględnione w przychodach FUS i FEP. Rezerwy uwzględnione w kosztach FUS i FEP. Odpisy aktualizujące wartość należności uwzględnione w przychodach FUS i FEP. Odpisy aktualizujące wartość należności uwzględnione w kosztach FUS i FEP. Wartość składek należnych OFE w danym roku i nieprzekazanych funduszom emerytalnym w danym roku. Wartość składek przekazanych OFE w danym roku, ale należnych w latach poprzednich. Przewidywane wykonanie planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD. Sprawozdanie finansowe: FUS, FEP, FRD i ZUS – wersja opisowa. Odsetki od obligacji. Odsetki od lokat. Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji. Koszty zarządzania środkami Funduszu. Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji. Obligacje skarbowe. Obligacje korporacyjne. Długoterminowe aktywa finansowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023