Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 02 – dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 22 sierpnia 2023 r. za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP. PESEL. Adres siedziby. Nazwa skrócona. Nazwa pełna jednostki. Imię i nazwisko. REGON. Data wyrejestrowania płatnika składek na ubezpieczenie. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023