Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS SAP ERP 01 – dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy SAP ERP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 25 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Odsetki od obligacji. Odsetki od lokat. Odpis dyskonta / amortyzacja premii. Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji. Inne przychody. Koszty ogółem. Koszty zarządzania środkami Funduszu. Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji. Dywidendy i inne udziały w zyskach – Fundusz Rezerwy Demograficznej. Przychody ogółem – Fundusz Rezerwy Demograficznej. Przychody z zasadniczej działalności operacyjnej i zrównane z nimi – dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inne koszty Funduszu. Wynik działalności funduszu. Przychody finansowe ZUS. Koszty finansowe ZUS. Pozostałe przychody operacyjne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe koszty operacyjne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty z zasadniczej działalności operacyjnej (ZUS). Nadwyżka przychodów/kosztów z zasadniczej działalności operacyjnej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nadwyżka przychodów/kosztów z działalności operacyjnej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nadwyżka przychodów/kosztów netto – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023