Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF ZEFIR2 03 – dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego według wyrobów akcyzowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 19 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rok okresu rozliczeniowego. Początek okresu rozliczeniowego. Koniec okresu rozliczeniowego. REGON. NIP. Nazwa jednostki. Dane teleadresowe. Dochody z podatku akcyzowego według wyrobów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.01 1.61.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024