Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZR SI 01 – dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zarządcy Rozliczeń S.A.
Źródło danych:
System informacyjny Zarządcy Rozliczeń S.A.
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarządca Rozliczeń S.A. Raz w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zarządca Rozliczeń S.A. Raz w kwartale do 30 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 31 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 30 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. Należności krótkoterminowe – od pozostałych jednostek – inne. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – inne rozliczenia międzyokresowe. Należności długoterminowe – od pozostałych jednostek. Wydatki dotyczące działalności operacyjnej. Koszty finansowe. Odsetki (koszty). Wpływy z tytułu odroczonych płatności. Wpływy i wydatki z tytułu wyroków sądowych. Dłużne papiery wartościowe – długoterminowe. Wpływy i wydatki z opłaty przejściowej i opłaty OZE. Wpływy i wydatki z tytułu korekt rocznych. Wpływy i wydatki z tytułu korekt końcowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023