Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP PEGAZ 10 – dane dotyczące bilansu płatniczego Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w miesiącu do 45. dnia po miesiącu za miesiąc i do 3 stycznia 2024 r. za III kwartał 2023 r. – dane skorygowane, do 16 stycznia 2024 r. za listopad 2023 r. – dane skorygowane, do 15 lutego 2024 r. za grudzień 2023 r. – dane skorygowane, do 2 kwietnia 2024 r. za IV kwartał 2023 r. – dane skorygowane, do 2 kwietnia 2024 r. za rok 2023 – dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek bieżący bilansu płatniczego Polski. Saldo dochodów pierwotnych bilansu płatniczego Polski. Saldo dochodów wtórnych bilansu płatniczego Polski. Rachunek kapitałowy bilansu płatniczego Polski. Rachunek finansowy bilansu płatniczego Polski. Pochodne instrumenty finansowe w bilansie płatniczym Polski. Saldo oficjalnych aktywów rezerwowych. Stan oficjalnych Aktywów Rezerwowych. Saldo błędów i opuszczeń. Inwestycje polskich rezydentów za granicą. Inwestycje nierezydentów w Polsce
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023