Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP BIS 03 – dane dotyczące: podaży pieniądza i czynników jego kreacji, kursów walut, stóp procentowych i ich statystyki
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Bankowa Informacja Sprawozdawcza
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu według stanu na ostatni dzień miesiąca i do 25 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Podaż pieniądza M1. Podaż pieniądza M2. Podaż pieniądza M3. Kursy walut średnie miesięczne. Kursy walut średnie narastająco. Kursy walut na koniec okresu. Stopa referencyjna NBP. Stopa lombardowa NBP. Stopa depozytowa NBP. Stopa redyskonta weksli NBP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023