Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
B-02 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-02 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych), w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, wykonujące roboty budowlane, dla których przeważający rodzaj działalności według PKD zaklasyfikowano do innej sekcji niż sekcja F – budownictwo;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024