Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KSej SI 01 – dane dotyczące posłów, klubów i kół poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Sejmu
Źródło danych:
System informacyjny Kancelarii Sejmu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Sejmu Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Uchwalone opinie komisji sejmowych. Posiedzenia komisji sejmowych. Członkowie komisji sejmowych. Posiedzenia Sejmu. Obrady Sejmu. Wpływ projektów ustaw. Uchwalone ustawy. Uchwalone ustawy w trybie pilnym. Uchwalone ustawy, do których Senat wniósł poprawki. Uchwalone ustawy, do których Senat zgłosił wniosek o odrzucenie. Posłowie. Interpelacje poselskie. Podjęte uchwały w formie apeli, rezolucji, oświadczeń i deklaracji. Podjęte ustawy, do których Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił wniosek o ponowne rozpatrzenie. Interpelacje poselskie zgłoszone indywidualnie. Zapytania poselskie. Zapytania poselskie zgłoszone indywidualnie. Pytania w sprawach bieżących. Informacje bieżące. Uchwalone dezyderaty komisji sejmowych. Członkowie klubów i kół poselskich
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024