Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KSen SI 01 – dane dotyczące senatorów, klubów i kół senackich, działalności Senatu oraz stałych komisji senackich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Senatu
Źródło danych:
System informacyjny Kancelarii Senatu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Senatu Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ustawy rozpatrzone przez Senat, do których zgłoszono wniosek o odrzucenie. Ustawy rozpatrzone przez Senat, do których wniesiono poprawki. Ustawy rozpatrzone przez Senat. Obrady Senatu. Posiedzenia Senatu. Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw. Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw przyjęte przez Sejm. Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw odrzucone przez Sejm. Podjęte przez Senat uchwały. Inicjatywy ustawodawcze Senatu. Posiedzenia komisji senackich. Członkowie komisji senackich. Członkowie klubów senackich. Senatorowie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024