Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
TK SI 01 – dane dotyczące wyroków i postanowień Trybunału Konstytucyjnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Trybunału Konstytucyjnego
Źródło danych:
System informacyjny Trybunału Konstytucyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Trybunał Konstytucyjny Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją RP oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności przepisów prawa z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pytań prawnych. Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skarg konstytucyjnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024