Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RPO SI 01 – dane dotyczące spraw i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich
Źródło danych:
System informacyjny Rzecznika Praw Obywatelskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rzecznik Praw Obywatelskich Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wpływ nowych spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich o charakterze ogólnym. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie inicjatywy prawodawczej. Wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do skargi konstytucyjnej. Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosków i w sprawie pytań prawnych. Pytania prawne Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego. Wniesione kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego w sprawach pracy i cywilnych. Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów. Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Przystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego i administracyjnego. Pozostałe wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowe sprawy rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – podjęte do prowadzenia. Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – przekazane według właściwości. Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – udzielone wyjaśnienia i informacje. Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO – niepodjęte
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024