Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRRIO SI 01 – dane dotyczące działalności RIO
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Źródło danych:
System informacyjny Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Raz w roku do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zbadane przez regionalne izby obrachunkowe uchwały i zarządzenia. Opinie wydane przez regionalne izby obrachunkowe. Przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe kontrole gospodarki finansowej. Skontrolowane przez regionalne izby obrachunkowe sprawozdania z wykonania budżetów. Wnioski pokontrolne przekazane przez regionalne izby obrachunkowe. Przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe szkolenia. Raporty Regionalnych Izb Obrachunkowych o stanie gospodarki finansowej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024