Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SSI-03 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SSI-03 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznejsprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki administracji rządowej i samorządowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczeństwo informacyjne. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024