Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZU SI 01 – dane dotyczące cen usług ubezpieczeniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych zakładów ubezpieczeń świadczących usługi na terenie kraju
Źródło danych:
Systemy informatyczne wybranych towarzystw ubezpieczeniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wytypowane zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność na terenie kraju Raz w miesiącu do 23. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cena detaliczna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023