Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SOF-5 – sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-5 – sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń; fundacje; wybrane jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną; samorząd gospodarczy i zawodowy;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 2 lata do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Finansowe aktywa i pasywa. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Organizacje pożytku publicznego (OPP). Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej. Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024