Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 03 – dane dotyczące wykorzystania środków z UE, których wdrażanie koordynuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w kwartale do 23 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 22 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 28 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki unijne z MFiPR
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023