Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SIUKNF 04 – dane z zakresu sprawozdawczości finansowej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 28 lipca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat Kasy Krajowej SKOK. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Kasy Krajowej SKOK
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023