Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON ZAZ 01 – dane w zakresie informacji dotyczącej zakładów aktywności zawodowej – Sp-W/Za
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań dotyczących zakładów aktywności zawodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa organizatora. NIP organizatora. Nazwa jednostki. NIP. REGON organizatora. REGON. Adres siedziby. Zakład aktywności zawodowej. Data zawarcia umowy z organizatorem przez zakłady aktywności zawodowej. Data przyznania statusu ZAZ. Data rozpoczęcia działalności. Zatrudnienie w ZAZ. Zatrudnienie niepełnosprawnych w ZAZ. Koszty tworzenia zakładu aktywności zawodowej. Koszty działania zakładu aktywności zawodowej. Zatrudnienie niepełnosprawnych wynikające z podpisanej umowy przez województwo. Zatrudnienie niepełnosprawnych, którzy opuścili zakład aktywności zawodowej. Średni okres zatrudnienia niepełnosprawnych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024