Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GUNB-2 – sprawozdanie dotyczące nakazów rozbiórki obiektów budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
Źródło danych:
GUNB-2 – sprawozdanie dotyczące nakazów rozbiórki obiektów budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego; powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 15 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023