Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PZHK CBDK_RZBHK 01 – dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku koniowate
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Związku Hodowców Koni
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Koniowatych; Rejestry Związków Branżowych Hodowców Koni
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polski Związek Hodowców Koni Raz w roku do 1 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa jednostki. Adres zamieszkania. PESEL. REGON. Numer identyfikacyjny posiadacza koniowatych. Koniowate. Rasy koniowatych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023