Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KK-2 – sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KK-2 – sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Co 4 lata do 10 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dziedzictwo w gminnych programach rewitalizacji. Finansowanie ochrony zabytków przez samorząd. Gminna ewidencja zabytków. Gminne programy opieki nad zabytkami. Inne narzędzia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w samorządzie gminnym. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez gminy w oparciu o porozumienie o samorządowym konserwatorze zabytków
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.11