Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF BD-CIT 04 – dane w zakresie informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8ST
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 31 maja 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres siedziby. Adres oddziału terenowego. Nazwa pełna. REGON. NIP podatnika. NIP oddziału. Regon oddziału. Nazwa oddziału/zakładu. Zatrudnieni w oddziale/zakładzie. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Okres za jaki sporządzono informację CIT-8ST. Cel złożenia informacji CIT-8ST. Sposób złożenia informacji CIT-8ST
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023