Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF ESPI 02 – dane ze sprawozdawczości finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 28 lipca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dywidendy wypłacane przez TFI
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023