Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 9 osób lub mniej, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów 45 i 47;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 2%
Raz w kwartale do 24 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 21 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Rodzaj prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023