Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS CZDOB 01 – dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralny zbiór danych o osobach bezrobotnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 29 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Data urodzenia. Obywatelstwo. Płeć. Stan cywilny. Miejsce zameldowania na pobyt czasowy. Poziom wykształcenia. Niepełnosprawność. Miejsce zameldowania na pobyt stały. Otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych. Imię. Nazwisko. Nazwa ostatniego pracodawcy. Rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję (firmę), będącą ostatnim miejscem pracy. Data ostatniej rejestracji osoby bezrobotnej. Zawód wyuczony. Sposób rozwiązania stosunku pracy. Bezrobotny właściciel gospodarstwa rolnego. Rejestracja w urzędzie pracy, jako bezrobotny(-na). Adres zamieszkania. Miejsce zamieszkania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.01 1.25.11 1.25.27 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024