Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS ROSU 01 – dane o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Rejestr obsługi spraw unijnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwisko. PESEL. Data urodzenia. Płeć. Obywatelstwo. Miejsce urodzenia. Kraj docelowy. Początek okresu rozliczeniowego. Koniec okresu rozliczeniowego. Status prawny. Rodzaj działalności. Adres zamieszkania. Imię. Drugie imię
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024