Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI 03 – dane o cudzoziemcach zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz dane o płatnikach składek, którzy ich zgłosili
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwisko. PESEL. Numer PESEL płatnika. Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Numer identyfikacyjny REGON płatnika. Kod tytułu ubezpieczenia. Rodzaj ubezpieczenia. Data objęcia ubezpieczeniem. Data urodzenia. Płeć. Obywatelstwo. Adres zameldowania. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. Imię. Drugie imię. Numer telefonu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024