Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS AC 02 – dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Aplikacja Centralna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Identyfikator wniosku. Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Pierwsze imię osoby powierzającej pracę cudzoziemcowi. Pozostałe imiona osoby powierzającej pracę cudzoziemcowi. Nazwisko osoby powierzającej pracę cudzoziemcowi. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na terytorium RP. Symbol PKD działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi związanej z wykonywaniem pracy sezonowej przez cudzoziemca. Pierwsze imię cudzoziemca. Drugie imię cudzoziemca. Nazwisko cudzoziemca. Płeć. Data urodzenia. Obywatelstwo. Miejsce wykonywania pracy sezonowej. Data rozpoczęcia pracy sezonowej przez cudzoziemca. Data zakończenia pracy sezonowej przez cudzoziemca. NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego wniosek. Kod urzędu pracy rejestrującego wniosek. Wymiar czasu pracy. Wynagrodzenie brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024