Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS AC 03 – dane o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Aplikacja Centralna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Identyfikator oświadczenia. Identyfikator wniosku. Pierwsze imię cudzoziemca. Drugie imię cudzoziemca. Nazwisko cudzoziemca. Data urodzenia. Obywatelstwo. Seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca. Data ważności dokumentu podróży cudzoziemca. Zgłoszenie się cudzoziemca do wykonywania pracy. Rodzaj dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywa w Polsce. Adres zakwaterowania cudzoziemca w Polsce. Data rozpoczęcia pracy sezonowej przez cudzoziemca. Data zakończenia pracy sezonowej przez cudzoziemca. Adres podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę. Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Liczba godzin pracy tygodniowo. Kod urzędu pracy rejestrującego oświadczenie. Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego oświadczenie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024