Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS nSIU 03 – dane dotyczące ubezpieczonych i płatników składek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w kwartale do 16 maja 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 2 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 27 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Obywatelstwo. Płeć. PESEL. NIP. Typ konta płatnika. Numer płatnika składek. Adres zamieszkania. Podleganie innemu ubezpieczeniu poza KRUS. Adres do korespondencji. Adres gospodarstwa rolnego. Rodzaj prowadzonej działalności. Data zgonu. Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym. Powierzchnia użytków rolnych. Wskaźniki ubezpieczonych i płatników składek. Data rozpoczęcia działalności rolniczej przez płatnika. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. Status osoby ubezpieczonej. Liczba osób ubezpieczonych na koncie płatnika. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Wskaźnik podlegania innemu ubezpieczeniu poza KRUS. Wskaźnik prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023