Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS FARMER 05 – dane dotyczące świadczeniobiorców KRUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2 razy w roku do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 27 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Obywatelstwo. PESEL. NIP. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Płeć. Adres zamieszkania. Stopień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Niezdolność do pracy. Data obowiązywania świadczenia. Rodzaje świadczeń. Data przyznania świadczenia. Świadczenie emerytalno-rentowe zawieszone. Zmniejszenie świadczenia emerytalno-rentowego. Stopień pokrewieństwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.29.21
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023