Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NIL CRL 01 – dane o lekarzach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej
Źródło danych:
Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelna Izba Lekarska Raz w roku do 1 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Imię i nazwisko. Data urodzenia. Obywatelstwo. Numer prawa wykonywania zawodu. Stopień posiadanej specjalizacji. Informacje o skreśleniu z listy rejestru
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024