Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS SI KDR 01 – dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
System Informatyczny Karty Dużej Rodziny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 23 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwisko. PESEL. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość dla osób bez numeru PESEL. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dla osób bez numeru PESEL. Nazwisko rodowe ojca. Nazwisko rodowe matki. Miejsce zamieszkania lub pobytu. Stopień pokrewieństwa z członkami rodziny. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez członków rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny. Data ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Termin obowiązywania Karty Dużej Rodziny. Imię. Imię ojca. Imię matki. Identyfikator rodziny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024